Từ 2 phút lên nửa tiếng, vợ chồng trẻ nhận tin mừng “2 vạch” nhờ...